PRÁVNÍ ZAMĚŘENÍ

Advokátní kancelář klade důraz především na to, aby svým klientům poskytovala komplexní právní služby ze všech právních odvětví. Níže uvedený seznam podává základní přehled o hlavních oblastech právní praxe, na které se advokátní kancelář specializuje a z jejichž rozsahu je schopna nabídnout své právní služby klientům:

 1. Obchodní právo
 2. Občanské právo
 3. Právo nemovitostí
 4. Pracovní právo
 5. Právo duševního vlastnictví
 6. Soudní a správní řízení
 7. Rozhodčí řízení
 8. Advokátní úschovy
 9. Trestní právo

1. Obchodní právo

 • obchodní závazkové vztahy
  • příprava a úpravy smluv pojmenovaných i nepojmenovaných
  • právní audity uzavřených smluv
  • náhrada škody v obchodním právu
 • právo obchodních společností
  • zakládání společností, návrhy na zápis do obchodního rejstříku
  • zajišťování běžné agendy společností včetně likvidace
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • statutární záležitosti
  • fúze, akvizice, rozdělení a transformace společností
 • ochrana hospodářské soutěže

2. Občanské právo

 • věcná práva
 • závazkové vztahy
 • ochrana osobnosti
 • odpovědnost za škodu
 • dědické právo
 • bezdůvodné obohacení

3. Právo nemovitostí

 • nákup a prodej nemovitostí
 • zástavní práva a věcná břemena
 • nájemní smlouvy
 • stavební právo

4. Pracovní právo

 • obecná úprava pracovněprávních vztahů
 • smlouvy pracovní a manažerské
 • pracovní řády
 • všeobecné poradenství

5. Právo duševního vlastnictví

 • právo autorské
 • ochranné známky a patenty
 • ostatní průmyslová práva

6. Soudní a správní řízení

 • zastupování před soudy civilními, trestními a před veškerými orgány veřejné správy
 • sepis listin a podání

7. Rozhodčí řízení

 • zastupování před rozhodčími orgány
 • sepis listin a podání

8. Advokátní úschovy a jiné úkony

 • úschova finančních prostředků na k tomuto účelu zřízených úschovních účtech bank
 • úschova listin
 • prohlášení o pravosti podpisů na listinách

9. Trestní právo

 • příprava obhajob, trestních oznámení a dalších podání orgánům činným v trestním řízení
 • účast při dílčích úkonech trestního řízení
 

SEZNAM ODKAZŮ
NA ORGÁNY
VEŘEJNÉ SPRÁVY
A PROFESNÍ
ORGANIZACE

Katastr nemovitostí
www.katastrnemovitosti.cz
Obchodní rejstřík
www.justice.cz
Rejstřík trestů
www.justice.cz
Ministerstvo spravedlnosti
www.justice.cz
Živnostenský rejstřík
www.rzp.cz
Policie
www.mvcr.cz
Veřejná správa
www.portal.gov.cz
Veřejný ochránce práv
www.ochrance.cz
Česká národní banka
www.cnb.cz
Český statistický úřad
www.czso.cz
EUR – Lex
www.eur-lex.europa.eu
Česká advokátní komora
www.cak.cz
Notářská komora
www.nkcr.cz
Exekutorská komora
www.exekutorskakomora.cz
Obchodní rejstřík SR
www.orsr.sk
Rejstřík trestů SR
www.genpro.gov.sk
Justice SR
www.genpro.gov.sk

neni-v-menu